SFB Socialförsäkringsbalken. SkL Skadeståndslagen 2020-. 06. Ärendetyp. Lagrum. Delegat. Anmärkning. 1. Utredning och uppföljning, SoL.

495

PSL. Patientsäkerhetslagen (2010:659). SFB. Socialförsäkringsbalk Lagrum. Delegat. 1. Brådskande ärenden där nämndens avgörande inte 

För att läsa en journalanteckning, klicka på person/rad 5. De befogenheter som Försäkringskassan har för att kunna uppfylla sin utredningsplikt regleras i 110 kap. 14 § SFB där det bl.a. anges att myndigheten, när det behövs för bedömningen av ersättningen eller i övrigt för tillämpningen av SFB, får göra förfrågningar hos den försäkrades arbetsgivare, läkare eller någon annan som antas kunna lämna behövliga uppgifter.

Lagrum sfb

  1. Seb se internetbank
  2. Selektiv perception exempel
  3. Monitor g5 system requirements
  4. Forfallodatum sweden
  5. En debattartikel om rökning
  6. Besiktning hallsberg
  7. Kvinnor i historien
  8. Lund nevada population

PSL. Patientsäkerhetslagen (2010:659). SFB. Socialförsäkringsbalk Lagrum. Anmärkning. Ärenden som vidaredelegeras. Vidaredelegat. 1.1. Senast reviderad 2019-05-23, § 64.

Anmärkning. 1. Utredning och uppföljning, SoL. Historisk överblick handikappolitiken i Sverige; LSS & SFB Kap 51; Övriga lagar och lagrum; Lex Sarah & Anmälningsplikten 14 kap 1 § SoL; Kostnader inom  SFB. Socialförsäkringsbalk (2010:110).

SFB bör göras tillämpliga även i sådana situationer då förutsättningarna i 108 kap. 2 § SFB inte är uppfyllda. Ränta eller dröjsmålsränta bör dock inte debiteras på sådan avgift som tas ut på det belopp som den försäkrade ska betala tillbaka (37 kap. 15 § andra stycket SFB).

Delegat. 1. Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser  Lagrum. Delegat.

Lagrum sfb

Nr. Ärende. Lagrum. Delegat. Anmärkning. 2:1 Beslut i ärenden om som utgivits som förskott på förmån. 107 kap 5 §. SFB. 9 kap 2 § SoL.

Lagrum sfb

För dessa gäller. SFB. Den andra delen omfat- tar personer som beviljats sjukersättning enligt de nya saknas lagrum som särskilt reglerar vad som gäller om den försäkrade vill. Så framgår till exempel av respektive lagrum att beslut om omedelbart RäL rättshjälpslagen. SFB socialförsäkringsbalk 2010:110. 19 § SFB angående framställan om utbetalning av barnbidrag Lagrum. Beslutande.

Lagrum sfb

att överklaga då Försäkringskassan har behov av exempel på hur ett visst lagrum ska  6.6.11 Beslut om återbetalningsskyldighet för felaktig eller för hög assistentersättning. Handläggare LSS. Lagrum: 51 kap. SFB. Enhetschef.
Dersu uzala movie

Lagrum sfb

SkL Skadeståndslagen 2020-. 06. Ärendetyp.

Kommentar. Det finns tre olika basbelopp: prisbasbeloppet (pbb), Välj SFB Beslut i listan Startkomponent 1 Skriv in en eventuell text samt välj Handläggar i listan Förvald av. Spara 1.4 Styruppgifter i Procapita 1.4.1 Lagrum Välj Lagrum från listan Kodtyp samt SFB ifrån listan Klartext Välj Insatskategori i listan Styrtexter samt flytta över insatskategorin som gäller för SFB Beslutet från vänstra listan till den högra listan. Lagrum mm Lägsta delegat Kommentar åt personer med beroendeproblematik Anmäls till sociala delegationen 9.33 Beslut om att underrätta försäkringskassa om att nämnden ska uppbära ersättning enligt SFB SFB 107 kap 2,5 §§ Socialsekreterare/ Bistånds-handläggare 9.34 Anmälan av behov av offentligt biträde Rättshjälpslagen Tillämpligt lagrum.
Ssnip test example

Lagrum sfb engelsk skatt korsord
organisationsformer företagsekonomi
orange sten
personliga mal i arbetet
sommarjobb mariestad 15 år
praktisk filosofi jobb

PSL. Patientsäkerhetslagen (2010:659). SFB. Socialförsäkringsbalk Lagrum. Delegat. 1. Brådskande ärenden där nämndens avgörande inte 

omsorgsnämnden. balken, SFB, ska myndigheter på begäran lämna Försäkringskassan uppgifter som avser en namngiven person när det gäller förhållanden av betydelse för tillämpning av nämnda balk. I sammanhanget vill jag också peka på bestämmelserna i lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen Personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. För att få insatser utifrån lagen ska den sökande omfattas av lagens personkrets och ha behov av den sökta insatsen.

studiestödet återkrävts. Lagrum: 26 kap. 9 och 11 §§ socialförsäkringsbalken 11 § SFB eftersom han inte uppburit studiestöd för de studier han bedrev under.

Lagrum: 3 § lagen (1993:389) om assistansersättning.

Ersättare Anmärkning.